Lesson 1: Hello in Laos

Say Hi in Lao language at first time

Say Hi in Lao language at first time

Vocabulary

 

Lao Pronunciation English
1 ເຊີນ soen Please
2 ຂອບ​ໃຈ khop chai Thank you
3 ຂອບ​ໃຈຫຼາຍໆ khop chai lai lai Thank you very much
4 ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ bo pen jang That’s all right
5 ສະ​ບາຍ​ດີ sa bai di Hello.
6 ລາ​ກ່ອນ la kon Good bye
7 ໄປ​ກ່ອນ​ເດີ້ pai kon doe Good bye (person leaving)
8 ໂຊກ​ດີ sok di Good luck
9 ​ພົບ​ກັນ​ໃໝ່ phop kan mai See you again
10 ນີ້​ແມ່ນ​ທ່ານ… ni maen than… This is Mr…
11 ນີ້​ແມ່ນ​ນາງ… ni maen nang… This is Ms…
12 ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ yin di thi hu chak Pleased to meet you
13 ເຈົ້າ​ສະ​ບາຍ​ດີ​ບໍ? chao sa bai di bo? How are you?
14 ສະ​ບາຍ​ດີ, ຂອບ​ໃຈ sa bai di khop chai Fine, thank you
15 ເຈົ້າ​ເດ chao de And you?
16 ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ sen diau kan Me, too
17 ຂ້ອຍ​ຫິວ​ເຂົ້າ / ຫິວ​ນ້ຳ khoy hiu khao/ hiu nam I’m hungry / thirsty
18 ຂ້ອຍ​ເມື່ອຍ khoy muoy I’m tired
19 ຂ້ອຍບໍ່​ສະ​ບາຍ khoy bo sa bai I’m not well
20 ຂ້ອຍ​ຮ້ອນ / ໜາວ khoy hon/ nao I’m hot/ cold
21 ຂໍ​ໂທດ kho thod Excuse me / I’m sorry
22 ບໍ່​ມີ​ບັນ​ຫາ bo mi ban ha No promblem

Classroom expressions

 

Lao Pronunciation  English
1 ພວກ​ເຮົາ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ phuak hao loem ton Let’s begin
2 ເຊີນ​ຟັງ soen fang Please listen
3 ເຊີນ​ເວົ້າ soen vao Please say
4 ເວົ້າ​ອີກ vao ik Say again
5 ເຊີນ​ເວົ້າ​ຕາມຫຼັງ soen vao tam lang Please repeat after me
6 ກະ​ລຸ​ນາ​ເວົ້າ​ຊ້າໆ ka lu na vao sa sa Please speak slowly
7 ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ ik thuo nung Once more
8 ພ້ອມ​ກັນ phomkan All together
9 ເບິ່ງ​ກະ​ດານ boeng ka dan Look at the board
10 ເຊີນ​ຂຽນ soen khian Please write
11 ເຊີນ​ອ່ານ soen an Please read
12 ເຊີນ​ຖ​າມ / ຕອບ soen tham/ top Please ask / answer
13 ຈື່​ແລ້ວ​ບໍ? chu laeu bo? Do you remember?
14 ເຂົ້າ​ໃຈ​ບໍ? khao chai bo? Do you understand?
ເຈົ້າ, ເຂົ້າ​ໃຈ​ແລ້ວ chao khao chai laeo Yes, I do
ບໍ່, ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ bo, bo khao chai No, I don’t
15 ເຊີນ​ເປີດ​ປຶ້ມ soen poed pum Please open your book
16 ເຊີນ​ອັດ​ປຶ້ມ soen ad pum Please close your book
17 ຖ້າ​ບຶດ​ໜຶ່ງ tha bud nung Wait a moment
18 ພັ​ກ​ສິບ​ນາ​ທີ phak sip na thi Have a bread for 10 minutes
19 ດີ / ດີຫຼາຍ di/ di lai Good / very good
20 ຖືກ / ບໍ່​ຖືກ thuk/ bo thuk Correct / incorrect
21 ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ບໍ? mi kham tham bo? Do  you have any questions?
ມີ, ຂ້ອຍ​ມີ​ຄຳ​ຖາມ mi , khoy mi kham tham Yes, I do
ບໍໍ່​ມີ bo mi No, I don’t
22 ໝົດ​ເວ​ລາ mod ve la The time is up
23 ເຊີນ​ພັກ​ຜ່ອນ soen phak phon Please rest

Conversation

 

Lao Pronunciation               English
·     ສະ​ບາຍ​ດີ.

·     ຂ້ອຍ​ຊື່​ດາວ.

·     ເຈົ້າ​ຊື່​ຫ​ຍັງ?

sa bai di

khoy su dao

chao su jang

·     Hello

·     My name is Dao

·     What is your name?

·     ຂ້ອຍ​ຊື່ຢຸ​ກິ

·     ຍິ້ນ​ດີ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ

khoy su yuki

yin di thi hu chak

·     My name is Yuki

·     Nice to meet you

·     ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ

·     ຂໍ​ໂທດ,

·     ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ​ໄດ້​ບໍ?

sen diau kan

kho thod

chao vao pha sa lao  dai bo?

·     I’m too.

·     Excuse me

·     Can you speak Lao?

·     ໄດ້​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ dai noy nung ·     I can, a little
·     ນີ້​ແມ່ນ​ໃຜ? ni maen phai? ·     Who is this?
·     ນີ້​ແມ່ນໝູ່​ຂ້ອຍ ni maen mu khoy ·     This is my friend
·     ລາວ​ແມ່ນ​ໃຜ? lao maen phai? ·     Whe is she / he
·     ລາວ​ແມ່ນ​ອາ​ຈານ​ຂ້ອຍ lao maen a chan khoy ·     She/he is my teacher

Video of lesson:

Attachments1

  • Chào hỏi tiếng Lào