Lesson 10: How to say the time in Lao language

Telling time in Lao language

Telling time in Lao language

Conversation 1

Lao Pronunciation English
A1 ດຽວນີ້​ຈັກ​ໂມງ​ແລ້ວ? diau ni chak mong laeu?  What time is it, now?
B1 ສິບ​ໂມງ/ ແປດ​ໂມງ​ເຄິ່ງ/ ສິບ​ເອັດ​ໂມງ​ຊາວນາ​ທີ / ສາມ​ໂມ​ງ​ຍັງ​ສິບ​ນາ​ທີ sip mong/ paed mong khoeng/   sip oed mong sau na thi/   sam mong yang sip na thi 10:00 / 8:30 / 11:20 / 2:50
A2 ເຈົ້າ​ຕື່ນ​ຈັກ​ໂມງ? chao tun chak mong?  What time do you wake up?
B2 ຂ້ອຍ​ຕື່ນ​ເຈັດ​ໂມງ​ເຄິ່ງ. khoy tun ched mong khoeng 7:30

Vocabulary 1

Lao Pronunciation English
ຕອນ​ເຊົ້າ ton sao Morning
ຕອນ​ທ່ຽງ ton thiang Midday
ຕອນ​ບ່າຍ ton bai Afternoon
ຕອນ​ແລງ ton laeng Late afternoon
ຕອນ​ຄຳ ton kham Evening
ຕອນ​ກາງ​ເວັນ ton kang vaen Day time
ຕອນ​ກາ​ງ​ຄືນ ton kang khun Night time
ກິນ​ເຂົ້າ​ເຊົ້າ kin khao sao Have breakfast
ກິນ​ເຂົ້າ​ທ່ຽງ kin khao thiang Have lunch
ກິນ​ເຂົ້າ​ແລງ kin khao laeng Have dinner
ເຂົ້າ​ການ khao kan Start work
ເລີ​ກ​ການ loek kan Leave work
ອັບ​ນ້ຳ ap nam Take a bath
ນອນ non Sleep
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Attachments1

  • ເວລາ