Lesson 12 – Home and living room

Taking about home, living room

Vocabulary 1

Lao Pronunciation English
ບ້ານ / ເຮືອນ ban huon House
ເຮືອນ​ສອງ​ຊັ້ນ huon song san House has 2 floors
​ຊັ້ນ​ເທິງ san thoeng Upstairs
ຫ້ອງນອນ hong non Bedroom
ຫ້ອງ​ນ້ຳ hong nam Toilet
​ຊັ້ນ​ລູ່ມ san lum Downstairs
ຫ້ອງ​ຮັບ​ແຂກ hong hap khaek Living room
ຫ້ອ​ງ​ກິນ​ເຂົ້າ hong kin khao Dining room
ເຮືອນ​ຄົວ huon khua Kitchen

Conversation 1

Lao Pronunciation
A1 ສະ​ບາຍ​ດີ. sa bai di
B1 ເຈົ້າ​ສະ​ບ​າຍ​ດີ​ບໍ? chao sa bai di bo
A2 ຂໍ​ໂທດ. ເຈົ້າ​ພັກ​ຢູ່​ບ້ານ​ພັກຫຼື​ເຈົ້າ​ພັກ​ຢູ່​ໂຮງ​ແຮມ? kho thod, chao phak yu ban phak lu chao phak yu hong haem
B2 ຂ້ອຍ​ພັກ​ຢູ່​ບ້ານ​ພັກ khoy phak yu ban phak
A3 ຫ້ອງນອນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຢູໍ​ຊັ້ນ​ໃດ? hong non khong chao yu san dai
B3 ຂ້ອຍ​ນອນ​ຢູໍ​ຊັ້ນ​ເທິງ. khoy non yu san thoeng
A4 ໝູ່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເດ, ​ພັກ​ຢູ່​ໃສ? mu khong chao de, phak yu sai
B5 ໝູ່​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ພັກ​ຢູ່​ໂຮງ​ແຮມ mu khong khoy phak yu hong haem
A6 ຊັ້ນ​ທີ​ເທົ່າ​ໃດ? san thi theao dai
B6 ລາວ​ພັກ​ຢູ່​ຊັ້ນ​ທີ​ສີ່ lav phak yu san thi si
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 2

Lao Pronunciation
A1 ຂໍ​ໂທດ, ເຈົ້າ​ພັກ​ຢູ່​ໃສ? kho thod chao phak yu sai
B1 ຂ້ອຍ​ພັກ​ຢ່​ບ້ານ​ໂພນ​ຄຳ, ເຈົ້າ​ເດ? khoy phak yu ban Phon kham, chao de
A2 ຂ້ອຍ​ພັ​ກ​ຢູ່​ບ້ານ​ດົງ​ໂດກ. ເຈົ້າ​ຮຽນ​ພ​າ​ສາ​ລາວ​ຢູ່​ໃສ? khoy phak yu ban Dong dok chao hian pha sa lao yu sai
B2 ຂ້ອຍ​ຮຽນ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ແສງ​ທຽນ. khoy hian yu hong hian Saeng thian
A3 ໂຮງ​ຮຽນ​ແສງ​ທຽນ​ຢູ່​ໃສ? hong hian Saeng thian yu sai
B3 ຢູ່​ບ້ານ​ໂພນ​ຕ້ອງ yu ban Phon tong
A4 ເຈົ້າ​ສອນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ໃສ? chao son pha sa ang kid yu sai
B4 ຂ້ອຍ​ສອນ​ຢູ່​ດົງ​ໂດກ. khoy son yu Dong dok
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 2

Lao Pronunciation English
ພັກ phak Stay
ບ້ານ ban Village/ home
ຮຽນ hian Study
ສອນ son Teach
ເຮືອນ heuon House
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 3

Lao Pronunciation English
ຕູ້​ເຢັນ tu yen Fridge
ອ່າງ ang Lavabo
ເຕົາ​ແກ໊ດ tao kaed Oven
ຈານ chan Dish
ສ້ອມ som Fork
ບ່ວງ buang Spoon
ມີດ mid Knife
ຈອກ chok Glass
ຖ້ວຍ thuay Bowl
ສະ​ໂລ້ງ sa long Armchair
ຕຽງ tiang Bed
ຕູ້ tu Shelf
ໂມງ mong Clock
ຮູບ hup Picture
ໂຄມ​ໄຟ khom fai Electric light
ແວ່ນ vaen Mirror
ຢາ​ຖູ​ແຂ້ວ ya thu khaeu Toothpaste
ສະ​ບູ sa bu Soap
ແປງ​ຖູ​ແຂ້ວ paeng thu khaeu Tooth-brush
ຄອມ​ພິວ​ເຕີ້ khom phiu toe Computer
ໂທ​ລະ​ພາບ/ ໂທ​ລະ​ທັດ tho la phap/ tho la thad TV
ວິ​ທະ​ຍຸ vi tha yu Radio
ລູກ​ກະ​ແຈ luk ka chae Key/ lock
ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ kong thai hub Camera
ຜ້າ​ເຊັດ​ມື pha sed mu Napkin
ຜ້າ​ເຊັດ​ໂຕ pha se dot Towel
ຜ້າ​ຫົ່​ມ pha hom Blanket
ຜ້າ​ປູ​ບ່ອນ pha pu bon Bed sheet
ຜ້າ​ພົ​ມ pha phom Area rug
ດອກ​ໄຟ dok fai Electric light bulb
ຜ້າ​ເຊັດ​ຕີນ pha sed tin Foot rug
ຜ້າ​ກັ້ງ pha kang Curtain
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 4

Lao Pronunciation English
ຢູ່​ທາງ​ໜ້າ yu thang na In front of
ຢູ່​ທາງຫຼັງ yu thang lang Behind
ຢູ່​ທາງ​ຂ້າງ yu thang khang Next to
ຢູ່​ກ້ອງ yu kong Under
ຢູ່​ເທິງ yu thoeng On
ຢູ່​ທາງ​ເທິງ yu thang thoeng Over
ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ yu la vang Between
ຢູ່​ກາງ yu kang Among
ຢູ່​ໃນ yu nai In
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Attachments1

  • Nhà Lào