Lesson 13 – Moving And Transport

Moving And Transport in Lao lamguage

Vocabulary 1

Lao Pronunciation English
ລົດ​ຖີບ lod thib Bicycle
ລົດ​ຈັກ lod chak Motorbike
ລົດ​ໄຟ lod fai Train
ລົດ​ໃຫ​ຍ່ lod nhay Light lorry
ຍົນ yon Plane
ລົດ​ເມ lod me Bus
ຕຸກໆ tuk Tuk tuk
ລົດ​ຕູ້ lod tu Car
ເຮືອ heau Ship

Conversation 1

  Lao Pronunciation
A1 ເຈົ້າ​ຊິ​ໄປ​ໃສ? chao si pai sai
B1 ຂ້ອ​ຍ​ຊິ​ໄປ​ສະ​ວັນ​ນະ​ເຂດ. khoy si pai sa van na khed
A2 ເຈົ້າ​ຊິ​ໄປ​ແນວ​ໃດ? chao si pai naeu dai
B2 ຂ້ອຍ​ຊິ​ຂີ່​ລົດ​ເມ​ໄປ. khoy si khi lod me pai
A3 ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ໄປ​ສະ​ວັນ​ນະ​ເຂດ​ບໍ? chao khoey pai sa van na khed bo
B3 ເຄີຍ. khoey
A4 ເຈົ້າ​ຊິ​ໄປ​ກັບ​ໃຜ? chao si pai kap phai
B4 ຂ້ອຍ​ຊິ​ໄປ​ກັບ​ເມຍ​ຂ້ອຍ khoy si pai kap mia khoy
A5 ເຈົ້າ​ຊິ​ພັກ​ຢູ່​ໃສ? chao si phak yu sai
B5 ຂ້ອຍ​ຊິ​ພັກ​ຢູ່​ໂຮງ​ແຮມ khoy si phak yu hong haem
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

 

Vocabulary 2

Lao Pronunciation English
ສະ​ວັນ​ນາ​ເຂດ sa van na khed Savannakhet
ແນວ​ໃດ? naeu dai How?
ດ້ວຍ duay By means of
ຂັບ khap Drive
ຂີ່ khi Ride
ກັບ kap With, return to
ຊິ / ຈະ si cha Will
ເຄີຍ khoey Have (perfect tense)
ບໍໍ່​ເຄີຍ bo o khoey Have never
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 2

  Lao Pronunciation
A1 ເຈົ້າ​ຊິ​ໄປ​ໃສ? chao si pai sai
B1 ຂ້ອຍ​ແລະ​ສູກ​ຊິ​ໄປ​ວັງ​ວຽງ khoy lae suk si pai vang viang
A2 ພວກ​ເຈົ້າ​ຊິ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຫ​ຍັງ? phuak chao si pai duay jang?
B2 ພວກ​ເຮົາ​ຊິ​ໄປ​ດ້ວຍ​ລົດ​ໃຫ​ຍ່. ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ໄປ​ວັງ​ວຽງ​ບໍ? phua khao si pai duay lod nhaiy chao khoey pai vang viang bo?
A3 ບໍ່, ບໍ່​ເຄີຍ. ພວກ​ເຈົ້າ​ຊິ​ພັກ​ຢູ່ໃສ? bo bo khoey phuak chao si phak yu sai?
B3 ພວກ​ເຮົາ​ຊິ​ພັກ​ຢູ່​ບ້ານ​ພັກ. phua khao si phak yu ban phak

Conversation 3

  Lao Pronunciation
A1 ມື້ນີ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ຊິ​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ? mu ni phuak chao si hed jang
B1 ພວກ​ເຮົາ​ຊິ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ລາວ​. phua khao si hian pha sa lao
A2 ດຽວນີ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ? diau ni phuak chao kam lang hed jang
B2 ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ບ້ານ. phua khao kam lang hed viak ban
A3 ມື້​ວານ​ນີ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ? mu van ni phuak chao dai hed jang
B3 ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໄປ​ຕະຫຼາດ​ເຊົ້າ. phua khao dai pai ta lad sao
A4 ມື້​ອື່ນ​ພວກ​ເຈົ້າ​ຊິ​ໄປ​ໃສ? mu un phuak chao si pai ai
B4 ພວກ​ເຮົ​າ​ຊິ​ໄປຫຼວງ​ພະ​ບາງ. phuakhao sipai ruangphabang
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

 

Vocabulary 3

Lao Pronunciation English
ມື້ນີ້ mu ni Today
ມື້​ອື່ນ mu un Tomorrow
ມື້​ວານນີ້ mu van ni Yesterday
ດຽວນີ້ diau ni Now
ຊິ / ຈະ si cha Will
ກຳ​ລັງ kam lang -ing (continueous)
ໄດ້ dai Already (past)
ເຮັດ hed Do, make
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 4

Lao Pronunciation English
ເວົ້າ vao Speak
ຂຽນ khian Write
ຟັງ fang Listen
ຖາມ tham Ask
ສ​ອນ son Teach
ມາ ma Come
ຢາກ yak Want to
ມີ mi Have
ອ່ານ an Read
ຮຽນ hian Study
ເບິ່ງ boeng Look at
ຕອບ tob Answer
ໄປ pai Go
ມັກ mak Like, tend to
ຕ້ອ​ງ​ການ tong kan Need to
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 5

Lao Pronunciation English
ກິນ kin Eat
ດື່ມ dum Drink
ນັ່ງ nang Seat
ຢືນ yun Stand
ຍ່າງ yang Walk
ແລ່ນ laen Run
ນອນ non Sleep
ຕື່ນນອນ tun non Wake up
ເຕັ້ນ ten Dance
ຮ້ອງ​ເພງ hong pheng Sing
ຟ້ອນ fon Dance (lao)
ຫຼິ້​ດົນ​ຕີ li don ti Play music
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 6

Lao Pronunciation English
ຍີ້ມ yim Smile
ລົມ​ໂທ​ລະ​ສັບ lom tho la sap Phone
ອາບ​ນ້ຳ ap nam Bath
ເຮັດ​ກິນ hed kin Cook
ເຮັດ​ວຽກ hed viak Doing work
ເຮັດ​ວຽກ​ບ້ານ hed viak ban Do homework
ຫຼິ້ນ​ກິ​ລາ lin ki la Play sports
ຄິດ khid Think
ອາ​ນາ​ໄມ a na mai Clean
ລ້າງ​ຖ້ວຍ lang thuay Wash (bowl)
ລ້າງ​ລົດ lang lod Wash (car)
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Attachments1

  • Xe cộ trong tiếng Lào