Lesson 17 – Selling at a market

Selling at a market

Conversation 1

  Lao Pronunciation
A1 ຊື້​ຫ​ຍັງ​ບໍ? su jang bo?
B1 ໝາກ​ກ້ຽງ​ຂາຍ​ແນວ​ໃດ? mak kiang khai naeu dai?
A2 ຂາຍ​ເປັນ​ໂລ. khai pen ol
B2 ໂລ​ໜຶ່ງ​ເທົ່າ​ໃດ? lo nung theo dai?
A3 ໂລ​ໜຶ່ງ​ສິບ​ຫ້າ​ພັນ​ກິບ. lo nung sip ha phan kib
B3 ຫຼຸດ​ແດ່​ໄດ້​ບໍ? lud dae dai bo?
A4 ຫຼຸດ​ໄດ້​ສິບ​ສາມ​ພັນ​ກິບ. lud dai sip sam phan kip
B4 ສິບ​ສອງ​ພັນ​ໄດ້​ບໍ? sip song phan dai bo?
A5 ໄດ້. dai
B5 ຂ້ອຍ​ເອົາ​ສອງ​ໂລ. khoy ao song lo

 

Vocabulary 1

Lao Pronunciation English
ຫຼື lu Or
ແປ້ງ​ນົວ paeng nua Monosodium Glutamate
ຊື້ su Buy
ຂາຍ khai Sell
ໂລ / ກິ​ໂລ lo/ ki lo Kilogram
ຂີດ khid 100 g
ຫຼຸດ lud Lower
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Attachments1

  • Chợ Lào