Lesson 18 – Time (part 1)

Date, time in Lao language (part 1)

Conversation 1

  Laos Pronuciation
A1 ຂໍ​ໂທດ, ດຽວນີ້​ຈັກ​ໂມງ​ແລ້ວ? kho thod diau ni chak mong laeu
B1 ດຽວນີ້​ເກົ້າ​ໂມງ​ແລ້ວ (9:00)/ ເກົ້າ​ໂມງ​ເຄິ່ງ (9:30) / ເກົ້າ​ໂມງ​ປາຍ​ສິບ​ຫ້າ (9:15) / ເກົ້າ​ໂມງ​ຍັງ​ສິບ​ຫ້າ (8:45) diau ni kao mong laeu (9:00)/ kao mong khoeng (9:30)/ kao mong pai sip ha (9:15)/ kao mong yang sip ha (8:45)

 

A2 ເຈົ້າ​ຮຽນ​ພ​າ​ສ​າ​ລາວ​ແຕ່​ຈັກ​ໂມງ​ຮອດ​ຈັກ​ໂມງ? chao hian pha sa lau tae chak mong hod chak mong?
B2 ຂ້ອຍຮຽນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ແຕ່​ແປດ​ໂມງ​ເຄິ່ງ​ຮອດ​ສິບ​ເອັດ​ໂມງ​ເຄິ່ງ (8:30-11:30) khoy hian pha sa lao tae paed mong khoeng hod sip oed mong khoeng (8:30-11:30)

 

Vocabulary 1

Lao Pronuciation English
ຕອນ​ເຊົ້າ to sao Morning
ຕອນ​ສວາຍ ton suai Midday
ຕອນ​ທ່ຽງ ton thiang Noon
ຕອນ​ບ່າຍ ton bai Afternoon
​ຕອນ​ແລງ ton laeng Evening
ຕອນ​ຄ່ຳ ton kham Later evening
ຕອນ​ກາງ​ເວັນ ton kang vaen Daytime
ຕອນ​ກາງ​ຄືນ ton kang khun Night time
ໂມງ mong Clock, time,
ເຄິ່ງ khoeng Half
ປາຍ pai Past
ຍັງ yang Not yet
ແຕ່…ຮອດ tae…hod From…until
ນາ​ທີ na thi Minute
ຊົ່ວ​ໂມງ sua mong Hour
ຕົງ tong Exactly (time)
ເຊົ້າ sao Early
ສວາຍ suai Late
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 2

Lao Pronuciation English
ກິນ​ເຂົ້​າ​ເຊົ້າ kin khao sao Have breakfast
ກິນ​ເຂົ້າ​ສວາຍ / ທ່ຽງ kin khao suai thiang Have lunch
ກິນ​ເຂົາ​ແລງ kin khao laeng Have dinner
ເຂົ້າ​ຮຽນ khao hian Start learning
ເລີກ​ຮຽນ loek hian Finish learning
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 3

Lao Pronuciation English
ມື້ mu Day (general)
ວັນ van Day (in week)

 

ວັນ​ຈັນ van chan Monday
ວັນ​ອັງ​ຄານ van ang khan Tuesday
ວັນພຸດ van phud Wednesday
ວັນ​ພະ​ຫັດ van pha had Thursday
ວັນ​ສຸກ van suk Friday
ວັນ​ເສົາ van sao Saturday
ວັນ​ອາ​ທິດ van a thid Sunday
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

 

Conversation 2

  Lao Pronuciation
A1 ມື້ນີ້​ແມ່ນ​ວັນ​ຫ​ຍັງ? mu ni maen van jang?
B1 ມື້ນີ້​ແມ່ນ​ວັນ​ຈັນ. mu ni maen van chan
A2 ອາ​ທິດ​ໜຶ່ງ​ມີ​ຈັກ​ມື້? a thid nung mi chak mu?
B2 ອາ​ທິດ​ໜຶ່ງ​ມີ​ເຈັດ​ມື້. a thid nung mi ched mu
A3 ເຈົ້າ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ອາ​ທິດ​ລະ​ຈັກ​ມື້? chao hian pha sa lao a thid la chak mu?
B3 ຂ້ອຍ​ຮຽນ​ພ​ະ​ສ​າ​ລາຍ​ອາ​ທິດ​ລະ​ສາມມື້. khoy hian pha sa lai a thid la sam mu
A4 ມື້​ໃດ​ແດ່? mu dai dae
B4 ວັນ​ຈັນ, ວັນ​ພຸດ ແລະ​ວັນ​ສຸກ van chan van phud lae van suk
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 3

  Lao Pronuciation
A1 ມື້ນີ້​ແມ່ນ​ວັນ​ທີ​ເທົ່າ​ໃດ? mu ni maen van thi thoeu dai
B1 ມື້ນີ້​ແມ່ນ​ວັນ​ທີ​ສິບ​ເຈັດ. mu ni maen van thi sip ched
A2 ເດືອນ​ຫ​ຍັງ? duon jang
B2 ເດືອນ10 duon 10
A3 ປີ​ຫ​ຍັງ? pi jang
B3 ປີ​ສອງ​ພັນ​ເຈັດ. pi song phan ched
A4 ປີ​ໜຶ່ງ​ມີ​ຈັກ​ເດືອນ? pi nung mi chak duon
B4 ປີ​ໜຶ່ງ​ມີ​ສິບ​ສອງ​ເດືອນ. pi nung mi sip song duon
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

 

Vocabulary 4

Lao Pronuciation English
ວັນ​ທີ van thi Day
ວັນ​ທີ​ເທົ່າ​ໃດ? van thi theoa dai What’s the date?
ເດືອນ duon Month
ປີ pi Year
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Attachments1