Lesson 19 – Time (part 2)

Time activities on day in Lao language

Conversation 1

Lao Pronunciation
ມື້ນີ້​ຄຳ​ແພງ​ຕື່ນນອນ​ຫົກ​ໂມງ​ເຄິ່ງ. mu ni Kham phaeng tun non hok mong khoeng
ຫຼັງ​ຈາກ​ຕື່ນນອນ​ແລ້ວ​ລາວກໍ່​ຖູ​ແຂ້ວແລະ​ອາ​ບ​ນ້ຳ. lang chak tun non laeu lao ko thu khaeu lae ap nam
ຫຼັງ​ຈາກ​ອາ​ບ​ນ້ຳ​ແລ້ວ​ລາວກໍ່​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງເພື່ອ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ. lang chak ap nam laeu lao ko nung khuong pheou pai hong hian
ລາວ​ກິນ​ເຂົ້າ​ເຊົ້າ​ເຈັດ​ໂມງ​ສິບ​ຫ້າ. lao kin khao sao chep mong sip ha
ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ລາວ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ. lang chak nan lao pai hong hian
ລາວ​ຂີ່​ລົດ​ຖີບ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທຸກໆ​ມື້. lao khi lod thip pai hong hian thuk thuk mu
ລາວ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ມານ​ເຈັດ​ໂມງ​ເຄິ່ງ. lao pai hong hian pa man chep mong khoeng
ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ລາວ​ເປັນ​ນັ້ກ​ຮຽນ​ດີຫຼາຍ. yu hong hian lao pen nak hian di lai
ຫຼັງ​ຈ​າກ​ຮຽນ​ແລ້ວ​ລາວກໍ່​ກັບ​ບ້ານ. lang chak hian laeu lao ko kap ban
ລາວ​ກັບ​ບ້ານ​ສີ່​ໂມງ​ສີ່​ສິບ​ຫ້າ. lao kap ban si mong si sip ha
ເວ​ລາ​ຢູ່​ບ້ານ​ລາວ​ອາ​ນາ​ໄມ​ບ້ານ. ve la yu ban lao a na mai ban
ຫຼັງ​ຈາກ​ກິນ​ເຂົ້າ​ແລງ​ແລ້ວລາວກໍ່​ເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ທັດ. lang chak kin khao laeng laeu lao ko boeng tho la thad
ລາວ​ເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ທັດ​ແຕ່​ແປດ​ໂມ​ງ​ຊາວ​ຮອດ​ສິບ​ໂມງ. lao boeng tho la thad tae paed mong sau hod sip mong
ຫຼັງ​ຈ​າກ​ເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ທັດ​ແລ້ວ​ລາວກໍ່​ນອນ. lang chak boeng tho la thad laeu lao ko non

Vocabulary 1

Lao Pronunciation English
ເພື່ອ phue In order to
ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ lang chak nan After that
ປະ​ມານ pa man Approximatly
ເວ​ລາ ve la Time, when
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 2

Lao Pronunciation
ທຸກໆມື້​ຄຳ​ດີ​ຕື່ນນອນ​ຫົກ​ໂມງ​ເຄິ່ງ. thuk thuk mu kham di tun non hok mong khoeng
ຫຼັງ​ຈາກ​ຕື່ນນອນ​ແລ້ວ​ລາວກໍ່​ອາບ​ນ້ຳແລະນຸ່ງ​ເຄື່ອງ. lang chak tun non laeu lao ko ap nam lae nung khuong
ລາວ​ກິນ​ເຂົ້າ​ເຊົ້າ​ເຈັດ​ໂມງ. lao kin khao sao ched mong
ຫຼັງ​ຈາກ​ກິນ​ເຂົ້າ​ເຊົ້າ​ແລ້ວ​ເຈັດ​ໂມງ​ເຄິ່ງ​ລາວກໍ່​ຍ່າງ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນເພາະ​ວ່າ​ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ​ຢູ່​ໃກ້​ໂຮງ​ຮຽນ. lang chak kin khao sao laeu ched mong khoeng lao ko yang pai hong hian pho va ban khong lao yu kai hong hian
ຕອນ​ທ່ຽງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເລີກ​ຮຽນ​ແລ້ວສິບ​ສອງ​ໂມງ​ລາວກໍ່​ຍ່າງ​ກັ​ບ​ບ້ານ. ton thiang lang chak loek hian laeu sip song mong lao ko yang kap ban
ລາວ​ກິນ​ເຂົ້າ​ທ່ຽງ​ກັບ​ຄຳ​ແພງ. lao kin khao thiang kap kham phaeng
ໜຶ່ງ​ໂມງ​ລາວ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອີກເພື່ອ​ຮ​ຽນ​ຕອນ​ບ່າຍ. nung mong lao pai hong hian ik phue hian ton bai
ຕອນ​ແລງ​ກ່ອ​ນ​ກິນ​ເຂົ້າ​ແລງລາວ​ອາ​ນາ​ໄມ​ບ້ານຊ່ອຍ​ຄຳ​ແພງ. ton laeng kon kin khao laeng lao a na mai ban soy Kham phaeng
ຄຳ​ດີ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນອາ​ທິດ​ໜຶ່ງ​ຫ້າມື້ ແຕ່​ວັນ​ຈັນ​ຮອດ​ວັນ​ສຸກ. kham di pai hong hian a thid nung ham tae van chan hod van suk
 ວັນ​ເສົາ​ແລ​ະ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ລາວບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ. ລາວ​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮືອນ van sao lae van a thid lao bo dai pai hong hian lao hed viak huon
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 2

Lao Pronunciation English
ເພາະ​ວ່າ pho va Because
ກ່ອນ kon Before
ໃກ້ kai Near
ຊ່ອຍ soy Help
ອີກ ik Again, another
ເດືອນຫົກ duon hok June
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 3

Lao Pronunciation English
ເດືອນໜຶ່ງ duon nung January
ເດືອນສອງ duon song February
ເດືອນສາມ duon sam March
ເດືອນສີ່ duon si April
ເດືອນຫ້າ duon ha May
ເດືອນຫົກ duon hok June
ເດືອນເຈັດ duon ched July
ເດືອນແປດ duon paed August
ເດືອນເກົ້າ duon kao September
ເດືອນສິບ duon sip October
ເດືອນສິບ​ເອັດ duon sip oed November
ເດືອນສິບ​ສອງ duon sip song December
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 3

Lao Pronunciation English
ມື້ mu Day
ມື້​ຊືນນີ້ mu sun ni Day before yesterday
ມື້​ວານນີ້ mu vaan ni Yesterday
ມື້ີ້ນີ້ mu ni Today
ມື້​ອື່ນ mu un Tomorrow
ມື້​ຮື mu hu Day after tomorrow
ມື້​ໜ້າ mu na A later day
ອາ​ທິດ a thid week
ອາ​ທິດ​ແລ້ວ a thid laeu Last week
ອາ​ທິດນີ້ a thid ni This week
ອາ​ທິດ​ໜ້າ a thid na Next week
ເດືອນ duon Month
ເດືອນແລ້ວ duon laeu Last month
ເດືອນນີ້ duon ni This month
ເດືອນ​ໜ້າ duon na Next month
ປີ pi Year
ປີ​ກາຍ pi kai Last year
ປີນີ້ pi ni This year
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 3

Lao Pronunciation
ມື້​ວານນີ້​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄປ​ໃສ? mu vaan ni chao dai pai sai?
ຂ້ອຍ​ໄດ້​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ khoy  dai pai hong hian
ມື້ນີ້​ເຈົ້າ​ຊິ​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ? mu ni chao si hed jang?
ຂ້ອ​ຍ​ຊິ​ເຮັດ​ວຽກ​ບ້ານ khoy si hed viak ban
ມື້​ຮື​ຂ້ອ​ຍ​ຊິ​ໄປ​ຊຽງ​ຂ​ວາງ​ໄປ​ນຳ​ກັນ​ບໍ? mu hu khoy si pai Siang khuaang pai nam kan bo?
ຂໍ​ໂທດ, ຂ້ອຍ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ເພາະ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ມີ​ວຽກຫຼາຍ kho thid khoy pai bo dai pho va khoy mi viak lai
ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ. bo pen jang
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 5

Lao Pronunciation English
ນຳ nam With
ນຳ​ກັນ nam kan Together

 

Attachments1

  • ເວລາ