Lesson 20 – Family

Traditional family in Laos and lifestyle

Vocabulary 1

Lao Pronunciation English
ແມ່ mae Mother
ພໍ່ pho Father
ອ້າຍ ai Older brother
ເອື້ອຍ uoy Older sister
ນ້ອງ nong Younger sibling
ນ້ອງ​ສາວ nong sau Younger sister
ນ້ອງ​ຊາຍ nong sai Younger brother
ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ ai uoy nong Siblings
ຜົວ phua Husband
ເມຍ mia Wife
ລູກ​ສາວ luk sau Daugter
ລູກ​ຊາຍ luk sai Son
ພີ່​ນ້ອງ phi nong Relatives

Vocabulary 2

Lao Pronunciation English
ແມ່​ເຖົ້າ mae thao Maternal grandmother
ພໍ່​ເຖົ້າ pho thao Maternal grandfather
ແມ່​ຍ່າ mae ya Paternal grandmother
ພໍ່​ປູ່ pho pu Paternal grandfather
ພໍ່​ຕູ້ / ແມ່​ຕູ້ pho tu/ mae tu Grandparents
ຫຼານ​ສາວ lan sao Niece/ granddaughter
ຫຼານ​ຊາຍ lan sai Nephew/ grandson
ລຸງ lung Older brother of parents
ປ້າ pa Older sister of parents
ອາ a Aunt
ອາວ au Uncle
ນ້າ​ບ່າວ na bau Younger brother of mother
ນ້າ​ສາຍ na sai Younger sister of mother
ຫຼານ lan Cousin
ຫຼານ​ສາວ lan sau Female cousin
ຫຼາ​ນ​ຊາຍ lan sai Male cousin
ເອື້ອຍ​ໄພ້ uoy phai Sister in law
ອ້າຍ​ເຂີຍ ai khoey Brother in law
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 1

  Lao Pronunciation
A1 ຂໍ​ໂທດ, ເຈົ້າ​ອາ​ຍຸ​ຈັກ​ປີ? kho thod chao ai yu chak pi?
B1 ຂ້ອຍ​ອາ​ຍຸ​ຊາວ​ຫ້າ​ປີ. ເຈົ້າ​ເດ? khoy  ai yu sau ha pi chao de?
A2 ຂ້ອຍ​ອາ​ຍຸ​ຊາວ​ເຈັດ​ປີ. ເຈົ້າ​ແຕ່ງ​ງານ​ແລ້ວ​ບໍ? khoy  ai yu sau ched pi, chao taeng ngan laeu bo?
B2 ເຈົ້າ, ຂ້ອຍ​ແຕ່ງ​ງານ​ແລ້ວ. / ຍັງ, ຂ້ອ​ຍ​ຍັ​ງ​ເປັນ​ໂສດ. chao khoy  taeng ngan laeu yang khoy  yang pen sod
A3 ເຈົ້າ​ມີ​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​ທັງ​ໝົດ​ຈັກ​ຄົນ? chao mi ai uoy nong thang mod chak khon
B3 ຂ້ອຍ​ມີ​ອ້ານ​ເອື້​ອຍ​ນ້ອງ​ ທັງໝົດ ສາມ​ຄົນ. ມີ​ນ້ອງ​ສາຍ​ສອງ​ຄົນ​ແລະ​ນ້ອ​ງ​ຊາ​ຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ. khoy  mi ai uoy nong thang nod sam khon mi nong sai song khon lae nong sai khon nung
A4 ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ມີ​ ທັງໝົດ ຈັກ​ຄົນ? nai khop khua khong chao mi thang nod chakkhon
B4 ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ມີ ທັງໝົດ ຫົກ​ຄົນ. naikhobkhua khongkhoy  mithang nod hok khon
A5 ມີ​ໃຜ​ແດ່? miphaiaed
B5 ມີ​ພໍ່​ແມ່, ​ນ້ອງ​ສາວ​ສ​ອງ​ຄົນ, ນ້ອງ​ຊາຍ​ແລະ​ຂ້ອຍ. mi phoaem nongsav songkhon nongsai lae khoy
A6 ເຈົ້າ​ເປັນ​ລູ​ກ​ກົກ​ແມ່ນ​ບໍ? chao penluk kok aemnbo
B6 ເຈົ້າ, ແມ່ນ​ແລ້ວ. ເຈົ້າ​ເດ, ເຈົ້າ​ເປັນ​ລູກ​ກົກ​ແມ່ນ​ບໍ? chao aemnaelv chao de chao penluk kok aemnbo
A7 ບໍ່, ບໍ່​ແມ່ນ. ຂ້ອຍ​ເປັນ​ລູກຫຼ້າ. ຂ້ອຍ​ມີ​ເອື້ອຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ແລະ​ອ້າຍ​ສອງ​ຄົນ. bo boaemn khoy  penluk ra khoy mi euony khonnung lae ai songkhon
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 3

Lao Pronunciation English
ອາ​ຍຸ a yu Old
ປີ pi Year
ແຕ່ງ​ງານ taeng ngan Get married
ຍັງ​ yang Still, not yet
ໂສດ sod Single
ທັງໝົດ thang mod Altogether
…ແດ່? dae Indicated for an answer
ລູກ​ກົກ luk kok Oldest child
ລູກຫຼ້າ luk ra Youngest child
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

ອາ​ຈານ​ຂອງ​ຂ້ອຍ/ a chan khong khoy / My teacher

Conversation 2

Lao Pronunciation
ອາ​ຈານ​ຂອງ​ຂ້ອ​ຍ​ຊື່​ນູ. a chan khong khoy su nu
ລາວ​ມັກ​ດື່ມ​ນ້ຳແລະ​ມັກ​ກິນ​ເຝີ. lao mak dum nam lae mak kin foe
ລາວ​ເປັນ​ຄົນ​ລາວ. lao pen khon lao
ລາ​ວ​ພັກ​ຢູ່​ກັບ​ພໍ່​ແມ່. lao phak yu kap pho mae
ອາ​ຈານ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ແສງ​ທຽນ. a chan khong khoy hian pha sa ang kid yu hong hian saeng thian
ນ້ອງ​ຊາ​ຍ​ຂອງ​ລາວບໍ່​ມັກ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ. nong sai khong lao bo mak hian pha sa ang kid
ອາ​ຈານ​ຂ້ອຍ​ມີ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນແລະ​ນ້ອງ​ສາວ​ໜຶ່ງ​ຄົນ. a chan khoy mi nong sai song khon lae nong sao nung khon
ລາວ​ບໍໍ່​ມີ​ອ້າຍ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ເອື້ອຍ. lao bo o mi ai lae bo mi euoy
ທຸກໆ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ອາ​ຈານ​ຂ້ອຍ​ມັກ​ໄປ​ບ້​ານ​ພີ່​ນ້ອງ. thuk thuk van a thid a chan khoy mak pai ban phi nong
ລາວ​ມັກ​ຮ້ອງ​ເພງ​ແລະ​ມັກ​ລົມ​ກັນ​ກັບຫຼານ​ສາ​ວ. lao mak hong pheng lae mak lom kan kab lan sao
ທຸກໆ​ວັນ​ຈັນ​ຮອດ​ວັນ​ສຸກ​ລາວ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນເພື່ອ​ສອນ​ພາ​ສາ​ລາວ. thuk van chan hod van suk lao yu hong hian pheu son pha sa lao
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 4

Lao Pronunciation English
ກັນ kan With
ລົມ​ກັ​ນ lom kan Talk
ທຸກໆ thuk Every where
ເພື່ອ pheu for, to
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

ຄຳ​ຖາມ/ Kham tham/ Question

Conversation 3

Lao Pronunciation
1.    ອາ​ຈານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຊື່​ຫ​ຍັງ? a chan khong chao su jang
2.    ລາວ​ມັກ​ໄປ​ໃສ​? lao mak pai sai
3.    ລາຍ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃສ? lao hed viak yu sai
4.    ແມ່ນ​ໃຜ​ມັກ​ຮ​ຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ? maen phai mak hian phasa ang kid
5.    ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ລາວ​ມີ​ທັງໝົດ​ຈັກ​ຄົນ, ມີ​ໃຜ​ແດ່? khop khua khong lao mi hang mod chak khon, mi phai dae
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 4

Lao Pronunciation
ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ນ້ອຍ​ມີ​ ທັງໝົດ​ເຈັດ​ຄົນ. khop khua khong noy mi  thang mod ched khon
ມີ​ພໍ່​ຕູ້, ແມ່​ຕູ້, ພໍ່, ແມ່, ນ້ອງ​ສາວ, ນ້ອງ​ຊາຍ ແລະ​ນ້ອຍ. mi pho tu  mae tu  pho  mae  nong sao nong sai  lae noy
ນີ້​ແມ່ນ​ພໍ່​ຕູ້​ແລະ​ແມ່​ຕູ້​ຂອງ​ນ້ອຍ. ni maen pho tu lae mae tu khong noy
ພໍ່​ຕູ້​ອາ​ຍຸ​ເຈັດ​ສິບ​ສອງ​ປີ. pho tu ai ched sip song pi
ລາວ​ມັກ​ອ່ານ​ປຶ້ມແລະ​ມັກ​ຟັງ​ເພງ​ລາວ. lao mak an pum lae mak fang pheng lao
ແມ່​ຕູ້​ອາ​ຍຸ​ເຈັດ​ສິບ​ປີ. mae tu a ju ched sip pi
ລາວ​ມັກ​ເຮັດ​ອາ​ຫານແລະ​ມັກ​ລົມ​ກັບ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​. lao mak hed a han lae mak lom kap pheuon ban
ວັນ​ເສົາ​ແລະ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ພໍ່​ແມ່ບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກແລະ​ນ້ອງ​ຂອງ​ລາວບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ.

 

van sao lae van a thid pho mae bo dai pai hed viak lae nong khong lao bo dai pai hong hian
 ພວກ​ຂະ​ເຈົ້າ​ມັກ​ຢູ່​ບ້ານ. phuak kha  chao mak yu ban
 ພໍ່​ມັກ​ອ່ານ​ ໜັງສືພິມ, ແມ່​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮືອນແລະ​ນັ່ງ​ພັກ​ຜ່ອນ, ແລະ​ນ້ອງ​ສອງ​ຄົນ​ມັກ​ເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ທັດ. pho mak an nang su phim  mae hed viak heuon lae nang phak phon  lae nong song khon mak boeng tho la thad
ທຸກໆ​ມື້​ນ້ອຍ​ຕື່ນນອນ​ຫົກ​ໂມງ​ເຄິ່ງ. thuk thuk mu noy tun non hok mong khoeng
ຖ້າ​ລາວບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ຮຽນຫຼັງ​ຈາກ​ກິນ​ເຂົ້າ​ເຊົ້າ​ແລ້ວ​ນ້ອຍມັກໄປ​ຢູ່​ກັບ​ງົວ​ຂອງ​ລາວ. tha lao bo dai pai hian lang chak kin khao sao laeo noy mak pai yu kap ngua khong lao
 ລາວ​ມີ​ຄ​ວາມ​ສຸກຫຼາຍ​ເວ​ລາ​ລາວ​ຢູ່​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ແລະ​ງົວ​ຂອງ​ລາວ. lao mi khuaam suk lai ve la lao yu kap khop khua lae ngua khong lao
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 5

Lao Pronunciation English
ເພື່ອນ​ບ້ານ pheuon ban Neighbors
ໜັງ​ສື​ພິມ nang su phim Newspaper
ເພງ​ລາວ pheng lao Lao song
ຄ​ວາມ​ສຸກ khuaam suk Happiness
ຖ້າ tha If
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 5

Lao Pronunciation
ຄອ​ບ​ຄົວ​ຂອງ​ຄຳ​ແພງ​ມີ​ທັງ​ໝົດ​ຫົກ​ຄົນ. ມີ​ພໍ່​ຕູ້, ແມ່​ຕູ້​, ພໍ່, ແມ່, ຄຳ​ດີ​ແລະ​ລາວ. khop khua khong kham phaeng mi thang mod hok khon,  mi pho tu  mae tu  pho  mae  kham di lae lao
ພໍ່​ຕູ້​ອາ​ຍຸ​ເຈັດ​ສິບ​ສອງ​ປີ. ລາວ​ອາ​ຍຸຫຼາຍ​ແລ້ວລາວ​ຈຶ່ງບໍ່​ເຮັດ​ວຽກ. ແຕ່​ວ່າ​ລາວ​ມັກ​ລ້ຽງ​ເປັດ, ລ້ຽງ​ໄກ່​ຢູ່​ບ້ານ. ແມ່​ຕູ້ກໍ່​ບໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຄື​ກັນ. pho tu a ju ched sip song pi,  lao a ju lai laeu lao chung bo hed viak,  tae va lao mak liang ped  liang kai yu ban,  mae tu ko bo hed viak khu kan
ແມ່​ຕູ້​ອາ​ຍຸ​ເຈັດ​ສິບ​ປີ. ລາວ​ມັກ​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮືອນແລະ​ມັກ​ເຮັດ​ກິນ​ຢູ່​ບ້ານ. ພໍ່​ແລະ​ແມ່​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ໄດ້​ສິບ​ຫົກ​ປີ​ແລ້ວ. ພໍ່​ອາ​ຍຸ​ສີ່​ສິບ​ແປດ​ປີ. mae tu a ju ched sip pi,  lao mak hed viak heuon lae mak hed kin yu ban,  pho lae mae yu nam kan dai sip hok pi laeo,  pho a ju si sip paed pi
ລາວ​ເປັນ​ຊ່າງ​ໄມ້. ແມ່​ອາ​ຍຸ​ສີ່​ສິບ​ຫົກ​ປີ. ລາວ​ເປັນ​ຊາວ​ນາ. ຄຳ​ແພງ​ອາ​ຍຸ​ສິບ​ຫ້າ​ປີ. lao pen sang mai,  mae a ju si sip hok pi, lao pen sau na,  kham phaeng a ju sip ha pi
ລາວ​ເປັນ​ນັກ​ຮຽນ. ແລະນ້ອງ​ຂອງ​ລາວ​ຊື່​ຄຳ​ດີອາ​ຍຸ​ສິບ​ສີ່​ປີເປັນ​ນັກ​ຮຽນ​ຄື​ກັນ. lao pen nak hian,  lae nong khong lao su kham di a ju sip si pi pen nak hian khu kan
ທຸກໆ​ມື້, ຫຼັງ​ຈາກ​ກິນ​ເຂົ້າ​ແລງ​ແລ້ວ, ຂະ​ເຈົ້າ​ເມື່ອຍ, ຂະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ມັກ​ນັ່ງ​ຢູ່​ບ້ານ. thuk thuk mu,  lang chak kin khao laeng laeu,  kha chao meuoy, kha chao chung mak nang yu ban
ຄຳ​ແພງ​ແລະ​ຄຳ​ດີ​ເຮັດ​ວຽກ​ບ້ານແລະ​ພໍ່​ມັກ​ອ່ານ​ປຶ້​ມ. kham phaeng lae kham di hed viak ban lae pho mak an  pum
ທຸກໆ​ມື້​ຄອ​ບ​ຄົວ​ນີ້​ມີ​ຄວາ​ມ​ສຸກຫຼາຍ. thuk thuk mu khop khua ni mi khuaam suk lai
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 6

Lao Pronunciation English
ຈຶ່ງ chung Therefore
ແ​ຕ່​ວ່າ tae va But
ລ້ຽງ liang To look after, raise
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

ຄຳ​ຖາມ/Kham tham/ Question

Conversation 6

Lao Pronunciation
1.    ນີ້​ແມ່​ນ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ໃຜ? ni maen khop khua khong phai
2.    ຄອບ​ຄົວ​ນີ້​ມີ​ທັງ​ໝົດ​ຈັກ​ຄົນ? ມີ​ໃຜ​ແດ່? khop khua ni mi thang mod chak khon  mi phai dae
3.    ພໍ່​ຕູ້​ອາ​ຍຸ​ຈັກ​ປີ? ມັກ​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ? pho tu a ju chak pi  mak hed jang
4.    ພໍ່​ແລະ​ແມ່​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ໄດ້​ຈັກ​ປີ​ແລ້ວ? pho lae mae yu nam kan dai chak pi laeu
5.    ພໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຫ​ຍັງ? ແມ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຫ​ຍັງ​? pho hed viak jang  mae hed viak jang?
6.    ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຄຳ​ແພ​ງ​ຊື່​ຫ​ຍັງ​? ອາ​ຍຸ​ຈັກ​ປີ? nong sai khong kham phaeng su jang?  aiu chakpi
7.    ຄຳ​ແພງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຫ​ຍັງ? kham aephng heduaiak jang?
8.    ທຸກໆ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ກິນ​ເຂົ້າ​ແລງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ມັກ​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ? ຢູ່​ໃສ? thuk thuk mu lang chak kin khao laeng laeu  phuak khao mak hed jang ? yu sai
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<