Lesson 6 – At a Restaurant

Order in restaurance by Lao language

At a Restaurant, we order by Lao language as below.

ຮ້ານ​ອາ​ຫານ 1/ han a han 1

Lao Pronunciation
A1 ເອາ​ຫ​ຍັງ​ບໍ? ao jang bo
B1 ຂ້ອຍ​ເອົາ ແປັບ​ຊີ khoy ao Pepsi
A2 ເຈົ້າ​ເດ? chao de
B2 ຂ້ອ​ຍ​ເອົາ​ນ້ຳ​ລ້າ khoy ao nam la

ຮ້ານ​ອາ​ຫານ 2/ han a han 2

Lao Pronunciation
A1 ເອົາ​ຫ​ຍັງ​ບໍ? ao jang bo
B1 ຂ້ອຍ​ເອົາຜັດ​ໄທ khoy ao phad thai
A2 ຖ້າ​ບຶດ​ໜຶ່ງ tha bud nung
B2 ຂອບ​ໃຈ khob chai

ຮ້ານ​ອາ​ຫານ 3/ han a han 3

Lao Pronunciation
A3 ສະ​ບາຍ​ດີ sa bai di
B3 ສະ​ບາຍ​ດີ. ຂໍ​ເບິ່ງເມ​ນູ​ແດ່. sa bai di kho boeng menu dae
A4 ເອົາ​ຫ​ຍັງ​ບໍ? ao jang bo
B4 ຂໍ​ເບີ 8 ຈາ​ນ​ໜຶ່ງ kho boe 8 chan nung
A5 ເຈົ້າ​ເດ? chao de
B5 ຂໍ​ເບີ 6 ຈານ​ໜຶ່ງ kho boe 6 chan nung
A6 ຖ້າ​ບຶດ​ໜຶ່ງ tha bud nung

 

Vocabulary

Lao Pronunciation English
ເອົາ ao Want
ຫ​ຍັງ jang What?
ບໍ bo Yes/no question
ຂ້ອຍ khoy I
ເຈົ້​າ chao You
ເດ de And (so and so)
ນ້ຳ​ລ້າ nam la Plain water
ຖ້າ tha Wait
ບຶດ​ໜຶ່ງ bud nung A moment
ຂອບ​ໃຈ khob chai Thank you
ສະ​ບ​າຍ​ດີ sa bai di Polite greeting
ເບິ່ງ boeng Look at
ເບີ boe Number
ຈານ chan Plate/ dish
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<