Lesson 7 – Book a motorbike

How to book a motorbike in Laos by Laos language

How to book a motorbike in Laos by Laos language

ຈຳໂບ້ 1/ Cham bo 1

Lao English
A1 ສະ​ບາຍ​ດີ. ຊິ​ໄປ​ໃສ? sa bai di, si pai sai
B1 ໄປ​ນ້ຳ​ພຸ, ເທົ່າ​ໃດ? pai nam phu thao dai
A2 ຊາວ​ພັນ​ກີບ sau phan kip
B2 ສິບ​ພັນ​ໄດ້​ບໍ? sip phan dai bo
A3 ບໍ່ໄດ້​, ສິບ​ແປດ​ພັນ​. bo dai sip paet phan
B3 ສິບ​ຫົກ​ພັນ​ເນາະ? sip hok phan no
A4 ໂອ​ເກ່. ໄປ. o ke, pai

ຈຳໂບ້ 2/ Cham bo 2

Lao English
A1 ສະ​ບາຍ​ດີ. ຂ້ອຍ​ຢາກ​ໄປ​ດົງ​ໂດກ. ໄປ​ດົງ​ໂດກ​ເທົ່າ​ໃດ? sa bai di khoy yak pai Dong dok, pai Dong dok thao dai?
B1 ສາມ​ສິບ​ພັນ​ກີບ sam sip phan kip
A2 ຊາວ​ພັນ​ໄດ້​ບໍ? sao phan dai bo?
B2 ບໍ່​ໄດ້. ເອົາຊາວ​ຫົກ​ພັນ bo dai, ao sao hok phan
A3 ຕົກ​ລົງ. ໄປ. tok long, pai

 

 

Vocabulary 1

Lao Pronunciation English
ສູນ sun ​0
ໜຶ່ງ nung 1
ສອງ song 2
ສາມ sam 3
ສີ່ si 4
ຫ້າ ha 5
ຫົກ hok 6
ເຈັດ ched 7
ແປດ ped 8
ເກົ້າ kao 9
ສິ​ບ sip 10
ສິ​ບ ເອັດ sip ed 11
ສິ​ບ ສອງ sip song 12
ສິ​ບ ສາມ sip sam 13
ຊາວ sao 20
ຊາວ ເອັດ sao ed 21
ຊາວ ສອງ sao song 22
ຊາວ ສາມ sao sam 23
ສາມ ສິບ sam sip 30
ສາມ ສິບ ເອັດ sam sip ed 31
​ໜຶ່ງ ຮ້ອຍ / ຮ້ອຍ ໜຶ່ງ nung hoy/ hoy nung 100
ໜຶ່ງ ຮ້ອຍ ໜຶ່ງ nung hoy nung 101
ໜຶ່ງ ຮ້ອຍ ສອງ nung hoy song 102
ໜຶ່ງ ຮ້ອຍ ສິບ nung hoy sip 110
ສອງ ຮ້ອຍ ສາມ ສິບ song hoy sam sip 230
ໜຶ່ງ ພັນ nung phan 1.000
ໜຶ່ງ ພັນ ຫ້າ ຮ້ອຍ nung phan ha hoy 1.500
ໜຶ່ງ ພັນ ແປດ ຮ້ອຍ ຫ້າ ສິບ nung phan ped hoy ha sip 1.850
ສິບ ພັນ / ໜຶ່​ງ ໝື່ນ sip phan nung mun 10.000
ສິບ ສອງ ພັນ ເຈັດ ຮ້ອຍ sip song phan ched hoy 12.700
ໜຶ່ງ ແສນ nung sen 100.000
ໜຶ່ງ ແສນ ສາມ ສິບ ສອງ ພັ​ນ nung sen sam sip song phan 132.000
ໜຶ່ງ ລ້ານ nung lan 1.000.000
ໜຶ່ງ ລ້ານ ຫົກ ແສນ ສີ່ ສິ​ບ ພັນ nung lan hok sen si sip phan 1.640.000
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 2

Lao Pronunciation English
ຊິ si Will
ໄປ pai Go
ໃສ? sai Where?
ນ້ຳ​ພຸ nam phu The Fountain
ເທົ່າ​ໃດ? thao dai How Much?
ຊາວ sao Twenty
ພັນ phan Thousand
ສິບ sip Ten
ໄດ້ dai Can
ບໍ່ bo No/not
ແປດ ped Eight
ຫົກ hok Six
ເນາະ no That’s ok, right?
ຂ້ອຍ khoy I
ຢາກ yak Want
ສາມ​ສິບ sam sip Thirty
ເອົາ ao Want/ I’ll take
ຕົກ​ລົງ tok long Agree
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<