Lesson 8 – Make a phone call

How to make a phone call by Laos language 

Make a phone call by Lao language 

Conversation 1

Lao Pronunciation
A1 ອາ​ໂຫຼ. ນີ້​ແມ່ນ​ບ້ານ​ຂອງ​ນ້ອຍ​ບໍ? a lo, ni maen ban khong noy bo?
B1 ເຈົ້າ, ແມ່ນ​ແລ້​ວ. chao maen laeo
A2 ຂໍ​ລົມ​ກັບ​ນ້ອຍ​ແດ່. kho lom kap noy dae
B2 ຖ້າ​ບຶດ​ໜຶ່ງ​ເດີ້​. tha bud nung doe
A3 ເຈົ້າ. chao
A4 ອາ​ໂຫຼ. ຄຳ​ແພງ​ຢູ່​ບ້ານ​ບໍ? a lo, kham phaeng yu ban bo
B4 ບໍ່, ລາວບໍ່​ຢູ່. bo lao bo yu
A5 ຂໍ​ໃຫ້​ລາວ​ໂທ​ຫາ​ຂ້ອຍ​ແດ່. kho hai lao tho ha khoy dae
B5 ເຈົ້າ. chao

Vocabulary 1

Lao Pronunciation English
ອາ​ໂຫຼ a lo Hello
ບ້ານ ban Home
​ຂໍ​ໃຫ້…ແດ່ kho hai dae Form for a polite request
ລົມ lom Talk
ກັ​ບ kap With
ໂທ tho Phone
ຫາ ha To
ຢູ່​ບ້ານ yu ban At home
ບໍ່​ຢູ່ bo yu Not here

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Conversation 2

Lao Pronunciation
A1 ອາ​ໂຫຼ. ນີ້​ແມ່ນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ແສງ​ທຽນ​ບໍ? alo, ni maen hong hian Saeng thian bo
B1 ເຈົ້າ​, ແມ່ນ​ແລ້ວ. chao maen leao
A2 ຂ້ອຍ​ແມ່ນ​ຊາ​ລາ. ມື້ນີ້​ຂ້ອ​ຍ​ຊິບໍ່​ມາ​ຮຽນ. khoy maen Sa la, mu ni khoy si bo ma hian
B2 ແມ່ນ​ບໍ, ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ. maen bo bo pen jang
A3 ຂອບ​ໃຈ​ເດີ້. khop chai doe
A4 ອາ​ໂຫຼ. ນີ້​ແມ່ນ​ຈັນ​ທອນ​ບໍ? alo, ni maen Chan thon bo
B4 ບໍ່, ບໍ່​ແມ່ນ. ນີ້​ແມ່ນ​ຕິກ bo bo maen, ni maen tik
A5 ຂໍ​ໂທດ​ເດີ້. kho thod doe
B5 ບໍ່​ເປັນ​ຫ​ຍັງ. bo pen jang
>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Vocabulary 2

Lao Pronunciation English
ໂຮງ​ຮຽນ hong hian School
ແສງ​ທຽນ Saeng thian Seng Thieng (name)
ມື້ນີ້ mu ni Today
ຮຽນ hian Learn
ຊິ si Will

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<